Projektiranje, nadzor i sigurnost pri građenju

Projektiranje

Projektiranje obuhvaća izradu sve potrebne tehničke dokumentacije za idejne, glavne i izvedbene projekte, kao i prikaze izvedenih stanja, u građevinarstvu za strukovna područja:

Elektrotehnika

Elektrotehničke instalacije jake i slabe struje

Sustavi zaštite od štetnog djelovanja munje

Sustavi vatrodojave, plinodetekcije, odimljavanja, automatizacije itd.

Strojarstvo

Sustava termotehnike i pripreme tople potrošne vode

Sustava ventilacije

Sustava dovodnje i odvodnje

Zaštita od požara

Prikaz mjera zaštite od požara (Elaborat zaštite od požara)

Zaštita na radu

Elaborat zaštite na radu

Usluge koordinatora I iz zaštite na radu tijekom projektiranja

Stručni nadzor

Stručni nadzor nad izvođenjem radova jest vrsta stručne usluge kojom se nadzire gradnja, a može se sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji, te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

Stručni nadzor tijekom izvođenja radova vršimo nad strukovnim područjem elektrotehnike i strojarstva.

Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:

  • Provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima.
  • Koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom.
  • Nadzor provoditi ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova.
  • Podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i kakvoćom izvedenih radova.
  • Davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova.
  • Izrada propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda.

 

SIGURNOST PRI GRAĐENJU

(koordinator I, koordinator II)

Sukladno rješenjima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Atesti i zaštita d.o.o. pruža usluge koordinatora I u fazi izrade projekta i koordinatora II u fazi izvođenja radova.

Sukladno Zakona o zaštiti na radu i Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.

Investitor mora imenovati koordinatora(e) posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova.

Dužnosti KOORDINATORA I u fazi izrade projekta su:

Koordinirati primjenu načela zaštite na radu

Izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova, uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu.

Izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Dužnosti KOORDINATORA II u fazi izvođenja radova su:

Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:

kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada;

kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.

Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:

dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu,

izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.

Izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.

Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.

Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.

Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.

Scroll to top